Ekološka odgovornost

ODGOVORNOST ZA ŽIVOTNU SREDINU

Kompanija Bitset d.o.o. u skladu sa zakonom proširene odgovornosti proizvođača (extended producer responsibility), svoje obaveze, koje proizilaze iz evropskih direktiva i slovenačkog zakonodavstva u oblasti zaštite životne sredine, obavlja prema zahtevima za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom i otpadnim baterijama kompanije TRIGANA d.o.o. - www.trigana.si.

UPRAVLJANJE OTPADNIM UREĐAJIMA I APARATIMA

Simbol precrtane posude na proizvodu, njegovom pakovanju ili u uputstvu za upotrebu znači da se uređaj ne sme odlagati među mešani komunalni otpad. Vaša je dužnost da je odnesete na posebna mesta za sakupljanje otpada u okviru lokalne komunalne službe. Takav proizvod možete poslati direktno trgovcu ili distributeru prilikom kupovine sličnog proizvoda. Na taj način ispunjavate zakonske obaveze i doprinosite zaštiti životne sredine. 

Odvojeno sakupljanje i reciklaža OEEO sprečava negativne posledice zagađenja životne sredine i pojave opasnosti opasne po zdravlje, koje se mogu javiti usled neadekvatnog odlaganja proizvoda, dok pored toga omogućava preradu materijala od kojeg su sačinjeni, te štedi energiju i prirode resurse. 

UPRAVLJANJE SA OTPADNIM BATERIJAMA I AKUMULATORIMA

Simbol precrtane posude na baterijama i akumulatorima, njihovom pakovanju ili uputstvu za upotrebu znači da se baterije i akumulatori ne smeju odlagati među mešu komunalni otpad. Vaša je dužnost da ih odnesete na posebna mesta za sakupljanje otpada u okviru lokalne komunalne službe. Takođe, možete ih dostaviti trgovcu iili distributeru bez obaveze ponovne kupovine. Na taj način ispunjavate zakonske obaveze i doprinosite zaštiti životne sredine. 

Ukoliko je hemijski simbol odštampan ispod simbola prikazanog iznad, ukazuje da se u toj bateriji ili akumulatoru nalazi teški metal (Hg = živa, Cd = kadmijum, Pb = olovo) 

Ukoliko uređaj sadrži baterije ili akumulatore koji se ne mogu lako otkloniti, bez ugrožavanje sigurnosti korisnika, oni moraju biti isporučeni zadjeno sa proizvodom u sistem za prikupljanje otpada i električne opreme. 

DODATNE INFORMACIJE ZA KUPCE

Napravite korak u zeleno, pregledom web strane www.ozavescen.si i dobićete detaljnije informacije o rukovanju otpadnim aparatima, baterijama, akumulatorima i ostalim otpadom. 

 

Copyright © 2023 Bitset, www.bitset.eu. Sva prava zadržana.